^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhalo ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola Velké Němčice, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem kritéria, podle kterých postupovala při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 165 odst.2 písm. b) na školní rok 2019/20, pro spádovou obec Velké Němčice (trvalý pobyt) a z jiné spadové obce.

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se konal 6. 5. 2019.

Mateřská škola obdržela 21 podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy Velké Němčice.

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2019/2020 obdrželo 16 uchazečů do mateřské školy Velké Němčice, které jsou uvedeni pod registračním číslem u každého uchazeče na úřední desce a webových stránkách školy www.skolkanemcice.cz

a) Dítě s povinnou předškolní docházkou - k 31. 8. 2019 dosáhne 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění.

b) Nárokové přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2019.

c) Dítě, které nemá právní nárok na přijetí do mateřské školy, bylo přijato do volné kapacity třídy

2-3letých dětí.

Mateřská škola bude pro školní rok 2019/2020 obsazena s celkovým počtem65dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole dne 3.6.2019 v 15:00 na informační třídní schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2019 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začínápovinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 450 Kč za každý měsíc.

                                                                    

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v „Dohodě o docházce“.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), písemnou formou odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy a předá ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.skolkanemcice.cz                                     Šedová Táňa

Velké Němčice 22. 5. 2019                                                                    ředitelka mateřské školy

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.