^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

ŠVP PV

   Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

v Mateřské škole Velké Němčice

s motivačním názvem: Sluníčko je náš kamarád

"Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní vzdělávání má usnadňovat jeho další životní i vzdělávací cestu."

(podle RVP PV, 2004)

 

Profilace školy

Naše mateřská škola vede děti ke zdravému způsobu života tak, aby tu dítě své chvíle prožívalo radostně a spokojeně. Vedeme děti k osvojování návyků, postojů a praktických dovedností, které podporují zdravý způsob života. Respektujeme a uspokojujeme každodenní potřeby dítěte.

Snažíme se, aby každé dítě prožívalo svůj pobyt u nás radostně, aby poznalo své pohybové možnosti a každý den, který dítě prožije v mateřské škole, se pro něho stal radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů.

Těmito principy, formami a metodami práce se snažíme upevňovat vzájemné vztahy v kolektivu dění a tím podtrhnout filosofii naší školy, tj. „Sluníčkovou pohodu“.

Obklopujeme děti správnými a krásnými věcmi a umožňujeme jim pobyt v dostatečném přírodním prostředí. Je velmi důležité, v jakém prostředí jsou environmentální činnosti realizovány. Ideálním prostředím pro děti v naší mateřské škole je školní zahrada, která je zaměřena na environmentální vzdělávání, které vzbuzuje u dětí zájem o přírodu, procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, rozvíjí v dětech zodpovědnost, samostatnost a radost z vlastního objevování a zkoumání. Za velmi důležité považujeme, že se děti učí prostřednictvím vlastních praktických činností, což je nejlepší způsob, jak si zapamatovat, co rostliny a příroda vůbec potřebují, jak se o ně starat a především, jak se k přírodě chovat. Vlastním pozorováním a prožitkovými činnostmi si uvědomujeme, jakým způsobem rostliny a živočichové spolupracují a z jakého důvodu se vzájemně potřebují.

V naší mateřské škole je získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí (seberealizace). Respektovat přirozené lidské potřeby a vytvářet podmínky pro jejich realizaci seskupením dětí různého věku ve třídě.

 • Adaptační režim, který dohodneme s rodiči tak, aby vyhovoval co nejvíce dítěti
 • Stravování, pitný režim a čistota při stolování
 • Pohybové aktivity, pobyt venku
 • Spontánní hra ve společnosti ostatních dětí
 • Pocit bezpečí
 • Pravidelné střídání režimových činností
 • Používání toalety

Vytváříme podmínky pro komunikaci dětí, která je sdružuje, poněvadž komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Přispíváme k atmosféře pohody, usnadňujeme řešení problémů a překonávání překážek. Důležitou úlohu komunikace a spolupráce hraje učitel, který usnadňuje dětem činnosti a pomáhá při řešení problémů.

 • Máme homogenní třídy
 • Děti se učí poznávat druhé, hodnotit jejich i své vlastní projevy
 • Děti se učí společenským postojům a schopnostem jako je souhra, soucit, součinnost a spolupráce
 • Děti dodržují společenská pravidla ve třídách

 

Ochraňujeme a posilujeme organismus dítěte dostatkem volného pohybu, který příznivě působí na tělesnou a duševní pohodu. Klademe velký důraz na přiměřené oblékání ve třídách i při pobytu venku, kde respektujeme délku pobytu při působení UV paprsků a v zimním období s ohledem na povětrnostní podmínky. Dítě rozvíjí své sebeovládání, sebedůvěru, odvahu, pozornost a soustředěnost. Dbáme na dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Zajišťujeme otužování dětí vodou - nabízíme dětem plavecký výcvik v krytém bazénu v Hustopečích.

 • Zařazujeme zdravotní, dechová a relaxační cvičení
 • Rozvíjíme koordinaci jemné a hrubé motoriky
 • Provádíme grafomotorická cvičení a uvolňovací cviky
 • Zapojujeme všechny smysly
 • Upevňujeme hygienické, kulturní a společenské návyky
 • Rozvíjíme sebeobslužné návyky (oblékání, obouvání, čištění zoubků, stolování)
 • Nabízíme edukativně - stimulační skupinky (přípravný kurz pro předškolní děti - děti před vstupem do základní školy)

 

Naše děti jsou vedeny k získávání základních návyků a vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy, samostatnosti a zdravému sebevědomí.

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) s motivačním názvem „Sluníčko je náš kamarád“ - vypracovaného kolektivem učitelů mateřské školy v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), který stanovuje klíčové kompetence, rámcové cíle a dílčí cíle v pěti oblastech a nevychází z žádného zveřejněného vypracovaného modelu.  ŠVP PV vyhovuje potřebám dětí a podmínkám naší mateřské školy, je variabilní a podle potřeby ho aktualizujeme (z důvodu legislativních změn, personálních změn, provozních změn mateřské školy a inovací akcí a projektů atd.).

Název našeho ŠVP PV „Sluníčko je nás kamarád“ jsme zvolili z toho důvodu, protože sluníčko nás provází každým dnem a je součástí našeho každodenního života.  Snažíme se v dětech vypěstovat kladný vztah k místu, ve kterém žijí. Protože se naše mateřská škola nachází na vesnici, kde máme blízko k přírodě a ke zvířatům, učíme se uvědomovat si sama sebe jako živou bytost a rozlišujeme, co je pro člověka užitečné a co mu naopak škodí, máme možnost sledovat proměny přírody ve všech jejích podobách (stromy, květiny, řeka, zvířata, zvuky atd.) a ve všech ročních obdobích. Prostřednictvím našeho ŠVP PV seznamujeme děti s prostředím obce, s její kulturou, poznáváme krajinu, její okolí a uplatňujeme k ní citlivý přístup formou vycházek a sledováním určitých přírodních jevů.

Snažíme se aktivně zapojovat do spolupráce s ekologickým environmentálním centrem Lipka, s odloučeným pracovištěm „Jezírko Soběšice“ a navázali jsme kontakt s Ekocentrem Trkmanka Velké Pavlovice. Environmentální výchova je součástí našeho ŠVP PV, kde vedeme děti k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví. Seznamujeme děti s kulturními tradicemi, některé z nich udržujeme a učíme děti, aby si jich vážily.

Citát:

„Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.“

                                                                                                                                                            Jan Werich

 

 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

 

Podle školského zákona je cílem předškolního vzdělávání podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (Školský zákon, § 33).

Pro děti s odlišným mateřským jazykem, jejichž rodiče se rozhodli u nás dlouhodobě nebo navždy pobývat, to znamená, že kromě běžného rozvoje dovedností a schopností je nutné tyto děti naučit česky ještě dříve, než nastoupí na základní školu.

Naší snahou je, aby úroveň výchovně vzdělávací práce dosahovala vynikajícího stupně, aby byly děti připraveny nejen pro vstup do školy, ale i do života. Naším cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí a zajišťovala pocit bezpečí a jistoty. Přejeme si, aby každý den prožitý v mateřské škole se pro děti stal radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů. Pravý účel našeho konání není v podstatě nic jiného, než aby byla naše „Sluníčková školka“ dílnou lidskosti a předehrou života, aby zde probíhalo vše, co človíčka tvoří člověkem.

 

Rámcové cíle RVP PV

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je rozpracován do pěti integrovaných bloků:

 

1. Sluníčko se chce s námi seznámit

2. Sluníčko zapadá za hory

3. Co by bylo bez sluníčka

4. Voláme tě sluníčko

5. Sluníčko v nás

 

 

Jak s jednotlivými bloky pracujeme:

 

Bloky vycházejí z potřeb a zájmů dětí a z reakcí na konkrétní situace, dbá se na vyváženost spontánních a řízených činností. Veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které v naší mateřské škole probíhají, směřují k vybavení každého dítěte souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná.

Integrované bloky se dále rozpracovávají do tématických celků. Nabídku činností v těchto celcích si zpracovává každá učitelka sama na třídě vzhledem k věku, úrovni rozvoje,zájmu, zkušenostem a potřeb dětí. Učitelky navzájem mezi sebou spolupracují. Název jednotlivých tématických celků je zcela ponechán na třídní učitelce.

V každém integrovaném bloku jsou předem dohodnuty společné tématické celky podle akcí, kterými žije celá mateřská škola. Tyto společné tématické celky jsou navrhovány na pedagogických poradách v průběhu roku. V tomto programu je snaha vštípit dětem morální vlastnosti, které si ponesou do budoucího života.

Environmentální výchova

(součást ŠVP PV)

Mateřská škola přejímá odpovědnost nejen za obsah ŠVP PV, ale také za prostředí, v němž se děti vyvíjejí. Prostředí by mělo být bezpečně podnětné a mělo by umožňovat co nejsvobodnější a nejsamostatnější pohyb dětí. Obklopujeme děti správnými a krásnými věcmi a umožňujeme jim pobyt v dostatečně přírodním prostředí. Pravidelný pobyt v přírodě může dětem dát plnohodnotnou přípravu do života. Děti i učitelé čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová.

Environmentální činnosti se děti učí prostřednictvím vlastních praktických činností -  je to nejlepší způsob, jak si děti zapamatují, co vše rostliny a příroda vůbec potřebují, jak se o ni můžeme starat a především, jak se k ní máme chovat. Vlastním pozorováním a prožitkovými činnostmi si uvědomí, jakým způsobem rostliny a živočichové spolupracují a z jakého důvodu se vzájemně potřebují.

Součástí environmentální vzdělávání je náš vypracovaný projekt „Můj domov je tam, kde to dobře znám…“., v rámci kterého navštěvujeme s dětmi místní podnikatele a pěstitele a máme možnost vidět a seznámit se s těmito profesemi.

 

 

Celý Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je k dispozici u informačního stolu v přízemí budovy mateřské školy. S tématickými celky tohoto programu jsou rodiče podrobně seznamováni na nástěnkách u jednotlivých tříd.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.